Υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου

Σύμφωνα με έρευνα και μελέτη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την ποιότητα στην εκπαίδευση :

«Ο σχολικός χώρος αναγνωρίστηκε ως ακρογωνιαίος λίθος των εκπαιδευτικών συστημάτων και θεμέλιο της εκάστοτε εκπαιδευτικής πραγματικότητας και της σχολικής καθημερινότητας κυρίως κατά την μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο εποχή. Από τότε μέχρι και σήμερα, θεωρείται ότι εντάσσεται στις σημαντικές παραμέτρους του σχολείου εν γένει, των οποίων την ποιότητα κάθε φορέας εκπαιδευτικής πολιτικής και προγραμματισμού οφείλει να μελετά, να αξιολογεί και, φυσικά να βελτιώνει».

Στο σχολείο μας, πιστεύοντας ότι η υλικοτεχνική υποδομή είναι εξαιρετικά σημαντική για την άρτια και αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία, έχουμε φροντίσει μέσα στο χρόνο, να εξασφαλιστούν οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις και το εποπτικό υλικό που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Αναλυτικά το σχολείο διαθέτει :

  • 12  Αίθουσες διδασκαλίας (οι 4 εξοπλισμένες με Διαδραστικούς πίνακες)
  • 3   Εργαστήρια (Πληροφορικής, Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας)
  • 1   Αίθουσα Πολυμέσων και διδασκαλίας Μαθηματικών
  • 1   Αίθουσα Βιβλιοθήκης.

1 2 3

Εργαστήριο Πληροφορικής

Χρησιμοποιείται για τη σωστή διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο, των εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στη διδασκαλία άλλων μαθημάτων με τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών και για ενδοσχολική επιμόρφωση. Η ανανέωση και η διατήρηση της καλύτερης δυνατής κατάστασης του εξοπλισμού γίνεται με την προσπάθεια όλων των συντελεστών της σχολικής ζωής. Παράλληλα, όλα τα συστήματα της σχολικής μονάδας συνδέονται μεταξύ τους σε εσωτερικό δίκτυο και μέσω του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου με το Διαδίκτυο.

 6 57

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Χρησιμοποιείται παρέχοντας την απαραίτητη υποδομή για τη διδασκαλία των μαθημάτων που ανήκουν στον ευρύ χώρο των Φυσικών επιστημών ώστε να μπορεί ο μαθητής να κατανοήσει στην πράξη μέσα από την δοκιμή και το πείραμα τους θεμελιώδεις νόμους της Φυσικής και της Χημείας. Διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη διδασκαλία με σύγχρονα όργανα, καθώς και με εποπτικά μέσα, για τη Φυσική, τη Χημεία, την Ανθρωπολογία, τη Βιολογία και τη Γεωγραφία. Διαθέτει επιπλέον σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό (TV και Video), Η/Υ και βιντεοπροτζέκτορα για τη διδασκαλία μαθημάτων με χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών.

8 9 10

Βιβλιοθήκη 

Στο σχολείο λειτουργεί Βιβλιοθήκη, όπου μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν είτε να δανείζονται βιβλία είτε να τα διαβάζουν στον χώρο της βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη είναι και χώρος εργασίας για εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτόμες δράσεις που υλοποιούνται από το 9ο Γυμνάσιο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Επίσης το σχολείο μας τηρεί ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, την http://users.sch.gr/vvoulgari , όπου δημοσιεύεται λογοτεχνικό, παιδαγωγικό, εκαιδευτικό και ψυχαγωγικό υλικό που παράγεται από τη σχολική μας κοινότητα.

11

 

Αίθουσα Πολυμέσων και διδασκαλίας των Μαθηματικών

Στο 9ο Γυμνάσιο η διδασκαλία των Μαθηματικών με χρήση των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών έχει παράδοση αρκετών χρόνων. Για το σκοπό αυτό έχει διαμορφωθεί και εξοπλιστεί κατάλληλα μία αίθουσα (Αίθουσα 14) που χρησιμοποιείται από όλες τις τάξεις του σχολείου για τη διδασκαλία διαφόρων ενοτήτων αντικειμένων και ειδικότερα του αναλυτικού προγράμματος των Μαθηματικών. Η αίθουσα διαθέτει Η/Υ με όλα τα απαραίτητα λογισμικά (Geogebra, Sketchpad, Logo, Function Probe κτλ), βιντεοπροτζέκτορα, σύνδεση στο Internet και όλη τη σειρά των εποπτικών εργαλείων για Μαθηματικά. Στην αίθουσα εργάζονται διδάσκοντες και μαθητές για την υλοποίηση διαφόρωνprojects με θέματα από τα Μαθηματικά.

12 13 14

Εργαστήριο Τεχνολογίας

Το εργαστήριο Τεχνολογίας του σχολείου μας αναδεικνύει, στο πλαίσιο του μαθήματος της Τεχνολογίας, τις ιδιαίτερες δεξιότητες των μαθητών στον χειρισμό υλικών και τις κατασκευές. Οι μαθητές χρησιμοποιώντας χαρτί, χαρτόνι, ξύλο, πλαστικό και άλλα ειδικά υλικά σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και ολοκληρώνουν την εργασία τους, αξιοποιώντας τα οφέλη της συνεργατικής μάθησης και δημιουργίας.

15 16 17