Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων

Ο θεσμός των μαθητικών κοινοτήτων έχει δημιουργηθεί με νόμο από την Πολιτεία. Το κείμενο που εξηγεί τον σκοπό, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες των μαθητικών κοινοτήτων, είναι η Υπουργική Απόφαση 23/1986/Β-619 «Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων», και θα το βρείτε εδώ. Πιο κάτω θα βρείτε κάποια σημαντικά στοιχεία του Κανονισμού:

  • Όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες είναι ισότιμα μέλη της δικής τους μαθητικής κοινότητας, της τάξης τους δηλαδή. Με άλλα λόγια, όλοι και όλες έχουν δικαίωμα λόγου και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων!
  • Κάθε μήνα γίνεται η τακτική γενική συνέλευση κάθε κοινότητας (τάξης), με ευθύνη του συμβουλίου της τάξης, σε μία από τις τρείς πρώτες διδακτικές ώρες. Στο γυμνάσιο, παρευρίσκεται ένας εκπαιδευτικός για να παρέχει συμβουλές, εάν χρειαστεί, σχετικά με τις διαδικασίες. Μπορεί ακόμη να γίνει έκτακτη συνέλευση για κάποιο θέμα, εκτός των ωρών διδασκαλίας.
  • Οι εκλογές για την ανάδειξη των συμβουλίων πρέπει να γίνονται μετά από αναλυτική συζήτηση των θεμάτων που απασχολούν τα μέλη της κοινότητας.
  • Το 5μελές συμβούλιο κάθε μαθητικής κοινότητας συνεδριάζει τακτικά μια φορά την εβδομάδα, και έκτακτα, αν χρειαστεί, με πρωτοβουλία του προέδρου ή τριών μελών του. Το συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία μέλη του. Το 5μελές συμβούλιο έχει συλλογική ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία της μαθητικής κοινότητας. Μέσα στην αίθουσα της τάξης, το συμβούλιο της κοινότητας έχει δικό του ντουλάπι.
  • Σε κάθε γυμνάσιο και λύκειο, 3 φορές το χρόνο γίνεται τακτική γενική συνέλευση όλων των μαθητών του σχολείου, για να συζητηθούν τα θέματα και τα προβλήματα που απασχολούν τους μαθητές, Ευθύνη γι αυτό έχει το μαθητικό συμβούλιο του σχολείου (το 15μελές). Οι συνελεύσεις αυτές διεξάγονται μέσα στις 3 πρώτες ώρες. Έκτακτες συνελεύσεις γίνονται έξω από το σχολικό ωράριο.
  • Στις γενικές συνελεύσεις του γυμνασίου παρευρίσκονται με δικαίωμα λόγου και οι καθηγητές-σύμβουλοι των τάξεων. Σκοπός της παρουσίας τους είναι η διευκόλυνση της διαδικασίας, εφόσον χρειαστεί.
  • Όταν υπάρξει πρόβλημα από τη συμπεριφορά μαθητή ή μαθήτριας στο σχολείο, μπορεί να γίνει έκτακτη συνέλευση της μαθητικής κοινότητας στην οποία ανήκει. Η κοινότητα προτείνει στον σύλλογο καθηγητών τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Ο σύλλογος καθηγητών έχει την ευθύνη της τελικής απόφασης. Μαθητής ή μαθήτρια που παραπέμπεται στο σύλλογο καθηγητών για κάποιο παράπτωμα, έχει δικαίωμα απολογίας.
  • Ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας μαζί με το προεδρείο του 15μελούς παρευρίσκονται στις αντίστοιχες συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών, με δικαίωμα λόγου.
  • Εκπρόσωπος του μαθητικού συμβουλίου συμμετέχει στο Σχολικό Συμβούλιο και στη Σχολική Επιτροπή (νόμος 1566/85 άρθρο 52), η οποία πρέπει να συνεδριάζει τακτικά και να ασχολείται με τις σχολικές δαπάνες για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του σχολείου.
  • Η διεύθυνση του σχολείου, σε συνεννόηση με το μαθητικό συμβούλιο, υποχρεούται να παραχωρήσει ειδικό χώρο, όπου θα αναρτηθεί ο πίνακας ανακοινώσεων του μαθητικού συμβουλίου.