ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                      ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
                          ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
                    ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
        ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ)
                           ΤΗΛ. 2421028517
Βόλος, 08/11/2019
Αρ. Πρωτ. 3211    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη καθαριστή/ριας με σύμβαση μίσθωσης έργου από 01/12/2019 έως 30/06/2020

  Ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Βόλου έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.1892/1990 παράγραφος 5 του άρθρου 113 όπως ισχύει ύστερα από την αντικατάστασή του με το άρθρο 36 του Ν. 3699/08 (ΦΕΚ 199/Α?)
 2. Τις διατάξεις του Ν.4186 (ΦΕΚ Α? 193/17-09-2013) «Καθαρισμός σχολικών μονάδων».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄/12-6-2018)
 4. Την υπ΄ αριθμ. 703/08-10-2019 εισήγηση της διευθύντριας του 9ου Γυμνασίου Βόλου.
 5. Την υπ? αριθμ. 84/20198 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Ότι η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόλου θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού μίας θέσης (1) με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 01/12/2019 έως 30/06/2020 και αντικείμενο τον καθαρισμό εννιά (9) αιθουσών του 9ου Γυμνασίου Βόλου, (Χείρωνος ? Αναπαύσεως ? Ζάχου) / Βόλος Τηλ. 2421046996).

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

Όσον αφορά την διαδικασία της πρόσληψης:

– Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί σε κάθε σχολείο που αφορά, (στο γραφείο Δ/νσης και στην εξωτερική πόρτα), στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου http: dimosvolos.gr καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Βόλου.

– Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

ξεκινά την Δευτέρα 11/11/2019 και λήγει την Παρασκευή 15/11/2019 και ώρα 13.00 μ.μ.

Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 • Να είναι (α)Έλληνες Πολίτες (β) Πολίτες των άλλων κρατών ? μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 24231/ 1996 και (γ) (Βορειοηπειρώτες και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958 κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς)
 • Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
 • Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι
 • Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βόλου. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος /α που να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος θα επιλεγεί υποψήφιος που να είναι μόνιμος κάτοικος όμορου Δήμου.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 • Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( ως Υ.Ε. νοείται το απολυτήριο δημοτικού μέχρι το 1980 και το απολυτήριο Γυμνασίου από το 1980 και μετά)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω
μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ?.
μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ?.

     *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων 1 2 3
μονάδες 30 60 110

5. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ?.
μονάδες 50 100 150 200 250 ?.

 6. ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ?.
μονάδες 100 200 300 400 500 ?.

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

0? – 500? 500 μόρια
500 ?-1.000 ? 400 μόρια
1.001? -5.000 ? 300 μόρια
5.001? -10.000 ? 100 μόρια
10.001? -15.000 ? 50 μόρια
15.001? + 0 μόρια

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Για το 9ο Γυμνάσιο Βόλου

Η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων βάσει συνέντευξης, αποτελούμενη από τους:

 • Απόστολος, Ζαρκάδας ? Βεργής Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αντικαταστάτρια την Χάλαρη Σοφία Αντιπρόεδρο της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Χατζηκυριάκου Νίκη Δ/ντρια 9ου Γυμνασίου Βόλου και με αντικαταστάτρια την υποδιευθύντρια Κωστή Δήμητρα
 • Ζαχαριά Μαρία πρόεδρο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου και με αντικαταστάτη τονΜπλέτσα Βασίλειο

θα μοριοδοτεί τη καταλληλότητα των ενδιαφερομένων, με μέγιστο αριθμό μορίων τα 800.

Κατόπιν θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας και αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις, οι υποψήφιοι /ες θα κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

Το πρακτικό του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας θα τεθεί προς επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (φορολογικού έτους 2016 ? εισοδήματα από 1/1/16 ? 31/12/16). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.
 4. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας.
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.
 6. Για τους γονείς με τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους που να είναι σε ισχύ.
 7. Για τους ομογενείς, ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
 9. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 10. Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευση (ως Υ.Ε. νοείται το απολυτήριο δημοτικού μέχρι το 1980 και το απολυτήριο Γυμνασίου από το 1980 και μετά)
 11. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και Βεβαίωση ΟΑΕΔ για χρόνο ανεργίας.

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω κι ενός δικαιολογητικού καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στην κάθε σχολική μονάδα που αφορούν, από Δευτέρα 11/11/2019 έως την Παρασκευή 15/11/2019 και κατά τις ώρες 9.00 έως 13.00 μ.μ. Ειδικότερα στο 9ο Γυμνάσιο Βόλου, (Χείρωνος ? Αναπαύσεως ? Ζάχου) / Βόλος Τηλ. 2421046996).

Η Ανακοίνωση, η Αίτηση και τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με αυτές θα παρέχονται καθημερινά από Δευτέρα 11/11/2019 κατά τις ώρες 9.00-13.00μ.μ. από τη σχολική μονάδα (9ο Γυμνάσιο Βόλου) ή από τα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου (Κτίριο Αποθηκών Μουρτζούκου), Εφτά Πλατανίων & Ζάχου, τηλ. 2421028517 και 28518 (Εσωτ. 6 ή 7)

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση έργου για το χρονικό διάστημα από 01/12/2019 έως 30/06/2020 και η αμοιβή του/της(συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών)θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 2/51692/0022/Β?/4-9-2007(ΦΕΚ1873/Β?/2007) απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με την 2/18254/0022/3-4-2008(ΦΕΚ672/Β?/17-4-2008)ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ?αριθμ. 71394/Υ1/8-5-2019(ΦΕΚ1673/Β?/14-5-2019) ΚΥΑ και με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4618/2019(ΦΕΚ89/Α?/10-6-2019)

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τη ροή χρηματοδότησης από τον αρμόδιο φορέα (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει των αιθουσών διδασκαλίας ΚΥΑ 2/18254/0022/3-4-2008.

Να αναρτηθεί η παρούσα ανακοίνωση στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ              
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                 
ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,                      
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                   

Θα μας βρείτε..

Διεύθυνση:
9ο Γυμνάσιο Βόλου

Συγκρότημα Μουρτζούκου
Χείρωνος 53
Βόλος
Νομός Μαγνησίας
38333

Τηλέφωνο: 2421046996

Fax: 2421046996

e-mail: mail@9gym-volou.mag.sch.gr 

http://9gym-volou.mag.sch.gr

http://users.sch.gr/vvoulgari

http://www.9ogymnasiovolou.blogspot.gr

 Βρείτε μας στο χάρτη..